Pilotprojekter

Som del af handlingsplanen planlægges det at gennemføre et antal pilotprojekter, der gør det muligt at demonstrere og afprøve udvalgte ideer fra initiativerne. Pilotprojekterne skal fungere som det enzym, der sammen med initiativer og det tilknyttede netværk – og i samarbejde med myndigheder og organisationer – sætter gang i en proces, der kan skabe løsninger inden for energirenovering af lejeboliger.

Hvad skal pilotprojekterne bruges til
Pilotprojekterne skal vise tingene i 1:1, som et vigtigt værktøj til at overbevise beslutningstagerne blandt almene og private bygherrer. Pilotprojekterne skal ses i sammenhæng med og som supplement til erfaringer fra andre inspirerende projekter med relevans for de to sektorer. Fx findes der allerede tagboligkoncepter, som i et vist omfang er prøvet af i praksis. Ved at fungere som ”projektlaboratorier” kan pilotprojekterne levere dokumentation for ideer og løsningers levedygtighed dvs. overbevise om realiserbarheden af energirenoveringer i lejeboliger.

Derudover skal pilotprojekterne fungere som demonstration af state-of-the-art, og dermed inspirere andre til lignende aktiviteter, ny udvikling etc. De medvirker til at skabe synlighed, signalerer succes og som fokuspunkter for omtale af handlingsplanen. Pilotprojekterne er også steder, hvor nogle af de vilde ideer kan vises frem som ”showcases”, der peger fremad mod nye mål. Dermed bliver pilotprojekterne også et mødested med resten af byggesektoren og med energiselskaberne mfl.

Hvordan sættes pilotprojekterne i gang
Ud fra et ønske om at understøtte handlingsplanens initiativer annonceres efter pilotprojekter. Der annonceres åbent, men med hjælp fra det allerede etablerede netværk blandt deltagerne i konferencen til at sprede budskabet. Interesserede værter for pilotprojekter opfordres til at forholde sig til handlingsplanens initiativer, der i videst muligt omfang vil blive søgt afprøvet og illustreret gennem pilotprojekterne.

Sideløbende med dialogen med interesserede projektværter skabes økonomisk grundlag for gennem-førelse af pilotprojekterne med hjælp fra fra sponsorer. Pilotprojekterne forventes dog at indeholde såvel sponserede som egenfinansierede elementer. Der er allerede givet tilsagn om sponsorstøtte i forhold til en fælles opstartsworkshop, hvor mulighederne i pilotprojekter kan foldes ud for interessere-de projektværter.i dialog med beslutningstagerne blandt ejere/administratorer.

Hvordan organiseres pilotprojekterne
Som udgangspunkt planlægges gennemført 3-5 pilotprojekter, som hvert omfatter 1 blok med ca. 30 boliger. Pilotprojekterne tilstræbes fordelt mellem Øst-/Vestdanmark og almene/private. Målet er at få afdækket så mange initiativer som muligt gennem de udvalgte pilotprojekter. Det må forudses, at nogle af projekterne tager udgangspunkt i forløb der allerede i gang, hvorfor dialog om den nærmere udformning og tilpasning af projekter og forsøgselementer må indtænkes som del af udvælgelsesprocessen.

I de udvalgte pilotprojekter arbejdes der med at kvalificere processen med fokus på at (1) identificere.’state of the art’ for de udvalgte elementer, (2) arbejde med udvælgelse af prototyper/afprøvning, (3) sikre udbredelse af resultater til netværk/beslutningstagere samt (4) udarbejde dokumentation af de foregående trin samt evaluering af performance.

Se hvilke pilotprojekter, der er igangsat

Besvar kommentar

Send
Annuller
Energirenovering af lejeboliger - C/O Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - info@bygherreforeningen.dk - 70 20 00 71