Det vil vi

150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes til konference den 22. april 2010 i DGI-Byen for at drøfte, hvad der kan gøres for at sætte skub i energibesparelserne i danske udlejningsboliger. På konferencen, der havde overskriften ”Energirenovering af lejeboliger – hvad gør vi og hvordan får vi råd?” identificerede deltagerne de største potentialer for energirenovering og de mest interessante områder for afprøvning i lejeboliger. Udgangspunktet var, at der skulle satses på energirenovering af almene og private lejeboliger med reelle energibesparelser, sund økonomi i ejendommene og tilfredse beboere og lejere. Med andre ord: Win-win-win!

Konferencen var nyskabende, idet der blev samarbejdet på tværs af almene og private ejendomme. Deltagernes fokus på fælles udfordringer og fælles løsninger viste, at iderigdommen og engagementet er stort blandt beslutningstagerne i de to sektorer. Signalet fra konferencen var klart, at der er fælles interesser på tværs af de to sektorer, at der er stort behov for nye initiativer og at der ikke mindst er behov for nytænkning. Deltagerne var enige med klima- og energiminister Lykke Friis, som på konferencen udtalte at barriererne skal fjernes, så det bliver let at være grøn. Ministeren udtalte også, at det på lejeboligområdet er vigtigt at tænke nyt.

Men en konference kan ikke stå alene, hvis der for alvor skal sættes gang i energirenoveringen af de danske lejeboliger. Der er behov for konkrete tiltag og en kontinuerlig indsats, som skaber udvikling og effekt. Arrangørerne præsenterede derfor en handlingsplan, som et værktøj til at komme videre i processen og følge op på de vigtigste resultater fra konferencen. Handlingsplanen udgør således et fælles udspil på tværs af lejeboligsektorerne, der skal føre til markante reduktioner i energiforbruget til gavn og glæde for samfund og klima.

Læs mere om baggrunden for konferencen og potentialet for energirenovering

Udvikling og realisering

Handlingsplanen består af tre hovedelementer, der hver især vil understøtte en positiv udvikling:

Realiseringen af de tre elementer skal ses i en tæt sammenhæng, hvor den klare forventning vil være, at der herigennem skabes synergi og øget effekt i handlingsplanen. Initiativer, pilotprojekter og netværk vil blive nærmere præsenteret på de følgende sider.

Med handlingsplanen påtager AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark sig en initiativforpligtelse i forhold til at iværksætte aktiviteter og finde løsninger på området. De tre organisationer påtager sig med andre ord den energimæssige førertrøje i forhold til følgende overordnede mål:

AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark står sammen om at arbejde for en realisering af handlingsplanen inden for en periode på 3-5 år. I den forbindelse vil ledelsen af arbejdet blive varetaget i fællesskab af de tre organisationer, og som led heri vil der blive søgt etableret et fælles sekretariat for indsatsen. Derudover vil der blive sammensat et videnpanel, der kan yde faglig sparring. De tre organisationer ser det som en grundlæggende forudsætning for succes at søge samarbejde med andre relevante parter om realiseringen – samt at medvirke til at søge finansiering til realiseringen, hvor der måtte være behov for dette.

Samarbejdet på tværs af lejesektorerne er nyskabende og viser et fælles ønske om at sætte energibesparelser på dagsordenen. I forlængelse heraf sender handlingsplanen et kraftigt signal om, at det bør være muligt at mindske eller helt fjerne barriererne, så der kan komme gang i de energirigtige renoveringer.

Det skal bemærkes, at handlingsplanen også indeholder enkelte initiativer, der alene er relevante for en af de to sektorer. Her vil det være naturligt, at det alene vil være repræsentanterne for den pågældende sektor, der er udførende i forhold til arbejdet med det pågældende initiativ. Det drejer sig konkret om initiativ 12 (hvor den almene boligsektor er udførende) og initiativ 13 (hvor Ejendomsforeningen Danmark er udførende). Parterne er dog også enige om at være loyale over for de løsninger, der findes på disse områder.

Hent handlingsplanen som pdf